MinotaurLake - Photos
Minotaur Lake was so clear - and turquiose

Minotaur Lake was so clear - and turquiose